AKADEMİ YAPISI

1.KURUCULAR KURULU

  Enstitü kurucularından oluşan daimi üst yönetim kuruluşudur. Genel kurul toplantısında Yönetmelik değişiklikleri hakkında kararlar alınır, öncellikli gelişme yönleri (misyon) belirtilir, enstitü yapısı değiştirilir, mali planlar ve raporlar onaylanır, ÖYK YÖNETİM VE ÜRETİM AKADEMİSİ yeniden düzenlenir. Kurucular Kurulu kendi işlevlerini görevli veya yetkili kişilere devretme hakkına sahiptir.

2.AKADEMİK KONSEY

Kurum birimleri başkanlarından ve Enstitü öğretim kadrosunun ve enstitü personelinden en nitelikli kişilerinden oluşan ÖYK YÖNETİM VE ÜRETİM AKADEMİSİ’nin genel yönetimini yürüten bir kuruluştur. Ayda en az 1 kez gerçekleşen Akademik Konsey genel kurul toplantısında tüm konular karara bağlanır. Bilim Konseyi, eğitim planları, iş programları, araştırma ve eğitim çalışmalarının organizasyonu ile ilgili bölümlerin planları ve raporlarını oylama yöntemi ile onaylar.

3.Rektör

Kurucular Kurulu tarafından seçilen ve ÖYK YÖNETİM VE ÜRETİM AKADEMİSİ’nİn cari faaliyetlerini yöneten yetkili kişidir. Rektör, tüm bölümler ve görevlilerin işleyişi, üzerinde kontrol, Kurucular Kurulu’nun kararlarını uygulamasını sağlar, mal üzerinde tasarrufta bulunur, bütün devlet kuruluşları, kurum, diğer kuruluşlar içinde Enstitüyü temsil eder, anlaşmalar ve diğer hukuk işlemlerini yapar, yürütülmesi zorunlu olan emir ve talimatları verir, personeli işe alır ve çıkartır, onlara idari cezalar verir, muhasebe ve raporlama düzenler. Rektör, Kabul komisyonu Başkanı, lisansüstü eğitiminde lisansüstü sınav komisyonu Başkanı, Akademik Konsey Başkanı ve Yönetim Başkanlığı yapmaktadır.

4.REKTÖRLÜK

Akademi Rektörü başkanlığında Kurucu Kurulu toplantıların arasındaki dönemlerinde önemli güncel soruları çözen kuruluştur. Rektör kararı ile görevlendirilen kişilerden oluşmaktadır. Rektörlük belirlenmiş işleyiş düzeni bulunmamaktadır.

5.Akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı

Yükseköğretim Kurumundaki tüm eğitim sürecinin yönetimi, bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili olan iş birimlerinin (eğitim ve metodik birimi, fakülteler, bölümler, arşivler, kütüphane, Kabul komisyonu), yetkililerin kontrolü için sorumlu olan Rektör tarafından atanan görevli kişidir. Rektör Yardımcısı, Rektör yokluğunda onun Vekili olarak Akademik İşlerden Sorumlu, Bilimsel Konseyi toplantılarını yönetir, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı veya Rusya Eğitim Denetim Kurumu talimatları ile istatistiksel ve diğer raporları hazırlar. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı enstitü rektörüne doğrudan bağlıdır.

6.Bilimsel çalışmalardan sorumlu Rektör Yardımcısı

   Yükseköğretim kurumundaki bütün bilimsel araştırma çalışmaların genel yönetimi, öğrenci ve öğretim bölümlerinin araştırma faaliyetleri üzerinde kontrol gerçekleşen, bilimsel makalelerin yayınlanması ile bilimsel konferansları, çeşitli düzeylerde seminerler düzenleyen ve gerçekleştiren, lisansüstü ve ek eğitim birimi çalışmasını düzenleyen Rektör tarafından atanan görevli kişidir. Bilimsel çalışmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı enstitü rektörüne doğrudan bağlıdır.

7.Eğitim ve metodik birimi

   Akademi'nin eğitim öğretim süreci organizasyonu gerçekleşen kuruluştur. Eğitim ve metodik birim başkanı ve eğitim alanların uzmanlarından (küratörlerinden) oluşmaktadır. EMB, müfredat hazırlar ve düzenler, ders programı ve sınav takvimi hazırlar, Yönetmelik uyarınca eğitim belgeleri düzenler, bölümlerin öğrenci ve öğretim kadrosu ile etkileşimi gerçekleştirir. EMB, Akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısına doğrudan bağlıdır..

8.FAKÜLTE

   Fakülte Dekanı başkanlığında olan enstitü yapısal birimidir. Fakülte, Dekana direkt bağlı olan bölüm başkanları tarafından yönetilen bölümlerden oluşmaktadır. Fakültede, fakültenin iş planına uygun olarak eğitim süreci, araştırma çalışmaları, eğitim çalışmaları gerçekleşmektedir. Fakülte dekanı, enstitünün akademik konsey üyesi ve iş tanımına göre fakültenin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

9.BÖLÜM

Bölüm, fakülte yapısında bir parça olup enstitü yapısal birimidir. Bölüm kadrosu, kadrolu, iç ve dış ek iş çalışmalı, saatlik ücretli olarak çalışan öğretim elemanlarından oluşur. Lisansüstü öğrenciler bölümlere bağlanır. Çalışmayı organize eden ve kontrolü yürüten Bölüm Başkanı, bölümün çalışmasını yönlendirir (ÖYK YÖNETİM VE ÜRETİM AKADEMİSİ Yönetmeliği Bölüm ile ilgili Maddesine bakınız)

10.Kabul komisyonu

Rektör tarafından bir yıllığına atanan üyelerden oluşan ve Rusya Federasyonu Kanunları uyarınca kabul işlemi ve eğitim için başvuran adaylar arasından öğrenci seçimini düzenleyen bir kuruluştur. Kabul komisyonunun başkanı Enstitü Rektörüdür. Rektör, yönetici sekreteri, teknik sekreterleri ve sınav görevlilerinin atamasını yapar (ÖYK YÖNETİM VE ÜRETİM AKADEMİSİ Yönetmeliği Bölüm ile ilgili Maddesine bakınız). Kabul, komisyonu kabul kampanyası sonuçlarını Federal veritabanına kaydeder.

11.PERSONEL ŞUBESİ

   Personel şubesi, personel, öğretim üyeleri seçimi ve kaydını yapan, Rusya Federasyonu Kanunları uyarınca birimlerin iç düzeni ve çalışma takvimini düzenleyen, personelin çalışma faaliyetlerinin ve izinlerin kayıtlarını tutan, boş pozisyonlar için personel seçimini düzenleyen vs. bir kuruluştur.

12.MUHASEBE

   Muhasebe, Kanunlar ve Yönetmelik uyarınca enstitü mali faaliyetleri düzenleyen bir kuruluştur. Baş muhasebeci Akademi Rektörüne ve Kurucular Kuruluna direkt bağlıdır.

13.KÜTÜPHANE

   Kütüphane, eğitim, eğitim-metodik, bilimsel ve diğer kitap kaynakları ile donatımı ile meşgul olan, kaynak kitapları ve süreli yayınların kayıtları tutma, kayıttan silme, sipariş işlemleri yapan, eğitim ve bilimsel sürecinde baskı ve elektronik ürünlerin kullanımını düzenleyen enstitü yapısal birimidir. Kütüphane birimi, eğitim-metodik birimi başkanına direkt bağlıdır..